Vervet monkey

Vervet monkey close up

Ref: ZAM008

Vervet monkey

Vervet monkey close up

Ref: ZAM008