Mountain Gorilla

Silverback mountain gorilla

Ref: RWA0009

Mountain Gorilla

Silverback mountain gorilla

Ref: RWA0009