Mountain Gorilla

Silverback mountain gorilla

Ref: RWA0004

Mountain Gorilla

Silverback mountain gorilla

Ref: RWA0004