Mountain Gorilla

Silverback mountain gorilla

Ref: RWA0003

Mountain Gorilla

Silverback mountain gorilla

Ref: RWA0003